agrotika.iek2_

Στο ν. 4763/20 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση  νέας  νομοθετικής  κατοχύρωσης  των  επαγγελμάτων  (EE  L173), κύρωση της Συμφωνίας),  κύρωση  της  Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄254) προβλέπονται τα σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν την ίδρυση των συγκεκριμένων δομών προβλέπεται ότι:

 1. Η τυπική επαγγελματική κατάρτιση του επιπέδου πέντε (5) παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
 2. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι μεταξύ άλλων η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων.
 3. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. ανήκει στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
 5. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η φοίτηση στα δημόσια E.K. παρέχεται δωρεάν.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΥΠΑΑΤ δύναται να ιδρύσει δημόσια Ι.Ε.Κ. Στη σχετική απόφαση ρυθμίζεται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, θεσμοθετήθηκαν διαδικασίες και όργανα προκειμένου καταστεί πραγματική η διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό του συστήματος. Στόχος είναι η ορθολογική επιλογή ειδικοτήτων και εκπαιδευτών, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων κ.α.. Ενδεικτικά αναφέρεται το Κεντρικό Συμβούλιο

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αποτελεί τη βασική δομή διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε κεντρικό επίπεδο, με συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο αναφορικά με την ενίσχυση της ευελιξίας και της εξωστρέφειας του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του συστήματος και η βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων και ως εκ τούτου την ουσιαστική διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το θιγόμενο από την συγκεκριμένη ερώτηση ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό καθώς πρέπει να συνεκτιμηθούν σειρά παραμέτρων όπως:

 • Αναγκαιότητα σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής της κάθε περιοχής,
 • Υφιστάμενες αντίστοιχες δομές στην περιοχή,
 • Ειδικότητες ΙΕΚ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ανά περιοχή,
 • Υποδομές για στέγαση που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές,
 • Κόστος λειτουργίας,
 • Κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εργαστηριακός εξοπλισμός κ.α.

Πλέον των ανωτέρω, και όσον αφορά στην ίδρυση νέων Δημόσιων ΙΕΚ, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:

α) η αρ. 5570/19-07-2021 (Β΄3668) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», σύμφωνα με την οποία, ιδρύονται 6 νέα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Λάρισας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και Αττικής.

β) η αρ. 6287/8-09-2021 (Β’ 4213) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», στην οποία ορίζεται ότι η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω ΔΙΕΚ ανατίθεται στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», στον οποίο εντάσσονται οργανικά.

γ) η αρ.709/287335/18-10-2021 (Β΄4807) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν.4763/2020 (Α΄254).

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.