diatrofi-1

Έως τις 31 Ιουλίου 2021, μόνο τα 16 κράτη μέλη της Ε.Ε. κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων στην εθνική νομοθεσία τους.

Γενικώς, τα κράτη μέλη ακολούθησαν τη συνολική προσέγγιση της οδηγίας, ενώ πλειονότητά τους υπερέβη το ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων που καθορίζεται στην οδηγία.

Τα περισσότερα κράτη μέλη επέκτειναν τον κατάλογο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της οδηγίας ή έκαναν αυστηρότερες τις απαγορεύσεις.

Τα κράτη μέλη ακολούθησαν γενικά την τομεακή προσέγγιση της νομοθεσίας και εφάρμοσαν τις απαιτήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται μεταξύ των βασικών πορισμάτων της ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 27 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω έκθεση, που καλύπτει 16 από τα συνολικά 19 κράτη μέλη που έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην νομοθεσία τους μέχρι σήμερα, παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τις εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται και τους μηχανισμούς επιβολής που επιλέγουν τα κράτη μέλη.

Εξετάζοντας το είδος των φορέων εκμετάλλευσης και το είδος των σχέσεων που επηρεάζονται από τα νομοθετικά μέτρα, η έκθεση επισημαίνει ότι 14 κράτη μέλη καθόρισαν ότι οι κανόνες ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών αγροδιατροφικών προϊόντων σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, όλα τα κράτη μέλη, εκτός από δύο, αναφέρονται στο μέγεθος της επιχείρησης ως κριτήριο για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας. Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη μέλη στοχεύουν σε σχέσεις μεταξύ προμηθευτών των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι χαμηλότερος από ένα δεδομένο όριο και αγοραστών των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι υψηλότερος από το ίδιο όριο. Αυτή είναι η προσέγγιση που ορίζεται στην οδηγία. Ωστόσο, τα όρια διαφέρουν και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν λάβει υπόψη μόνο το μέγεθος του αγοραστή.

Τα περισσότερα κράτη μέλη επέλεξαν να εφαρμόσουν τους κανόνες στις συναλλαγές πώλησης στις οποίες είτε ο προμηθευτής είτε ο αγοραστής, είτε και οι δύο, είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία. Τέσσερα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες στις συναλλαγές πώλησης όπου το ένα από τα δύο ή και τα δύο είναι εγκατεστημένα στο ίδιο το κράτος μέλος.

Εξετάζοντας τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία απαιτεί την απαγόρευση ενός συγκεκριμένου συνόλου αθέμιτων πρακτικών, χωρίζοντάς τες σε δύο ομάδες: τη «μαύρη λίστα» που ισχύει για τις άνευ όρων απαγορεύσεις και τη «γκρίζα λίστα» που είναι απαγορευμένες πρακτικές, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή.

Μεταξύ των 16 κρατών μελών, πέντε εισήγαγαν τους δύο καταλόγους όπως ορίζονται στην οδηγία. Όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν καταλόγους απαγορευμένων πρακτικών και τα περισσότερα από αυτά ακολούθησαν τη διάκριση «μαύρων» και «γκρι». Ορισμένα κράτη μέλη πρόσθεσαν πρόσθετες πρακτικές στη «μαύρη» και τη «γκρίζα» λίστα, ενώ μερικά άλλα μετέφεραν μία ή περισσότερες πρακτικές της «γκρίζας λίστας» στη «μαύρη λίστα».

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μία ή περισσότερες αρχές σε εθνικό επίπεδο για την επιβολή των κανόνων. Όλα τα κράτη μέλη όρισαν τέτοιες αρχές, με 13 να επέλεξαν μία και τρία δύο αρχές. Όλα τους έχουν επιλέξει διοικητικές αρχές.

Όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών στην ορισθείσα αρχή επιβολής, η πλειονότητα των κρατών μελών προέβλεψε διατάξεις περί εμπιστευτικότητας σχετικά με την ταυτότητα του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με την οδηγία. Οι αντίστοιχες συνθήκες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Τέλος, όσον αφορά την επιβολή, τα πιο συνηθισμένα μέτρα είναι οι οικονομικές κυρώσεις, που προβλέπονται και στα 16 κράτη μέλη. Αν και η οδηγία δεν ορίζει ελάχιστα και ανώτατα όρια για οικονομικές κυρώσεις, ορισμένα κράτη μέλη το κάνουν.

Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης μεταφοράς θα προκύψει μόλις τα υπόλοιπα κράτη μέλη υποβάλουν τις κοινοποιήσεις τους. Η αξιολόγηση της οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται στα τέλη του 2025.

Το ιστορικό

Το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων τον Απρίλιο του 2019. Η οδηγία στοχεύει στην προστασία των αγροτών, των αγροτικών οργανώσεων και άλλων ασθενέστερων προμηθευτών αγροδιατροφικών προϊόντων έναντι ισχυρότερων αγοραστών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Μαΐου 2021 και να την εφαρμόσουν έξι μήνες αργότερα.

Τον Ιούλιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 12 κρατών μελών που δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Εντωμεταξύ, τέσσερα από αυτά έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά.

Η οδηγία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής ατζέντας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής και δικαιότερης εφοδιαστικής αλυσίδας αγροδιατροφικών προϊόντων.

Αυτή η ατζέντα περιλαμβάνει τις δυνατότητες συνεργασίας και οργάνωσης των παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, χωρίς να διατρέχουν κινδύνους βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς.

Η στρατηγική «από χωράφι στο πιρούνι 2020» έχει επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλει στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ως μέρος της οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου.

agro24.gr

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.