biologika

Στο νέο πρόγραμμα επιλέξιμες είναι 49 αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και 4 εκτροφές. Για πρώτη φορά εντάσσονται και τα μελίσσια.

Από μέρα σε μέρα, εντός του Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ), ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα είναι με αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με το προηγούμενο, καθώς και με διευρυμένη τη λίστα των καλλιεργειών και εκτροφών. Επιλέξιμες σε αυτό είναι 49 αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και 4 εκτροφές.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ως επιλέξιμες είναι οι ροδιές, τα ακτινίδια, οι συκιές, οι μικρόκαρπες/δάσους (goji berry, blueberry, raspberry κ.α.) καθώς και μια πλειάδα κηπευτικών, όπως ενδεικτικά ντομάτα, αγγούρι, φασολάκια μελιτζάνα, πιπεριά, καρπούζι και πεπόνι. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται – όλες οι καλλιέργειες οι οποίες είχαν ενταχθεί στην 1η πρόσκληση του μέτρου και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην 3η, ενώ για πρώτη φορά σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας εντάσσονται τα μελίσσια.

Επιλέξιμες καλλιέργειες

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

Αροτραίες: Κτηνοτροφικό και βρώσιμο καλαμπόκι, Χειμερινά σιτηρά, Ρύζι, Μηδική, Κτηνοτροφικά Ψυχανθή, Όσπρια, Βαμβάκι, Λινάρι, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο, Αρωματικά φυτά, Καπνός

Πολυετείς-δενδρώδεις-θάμνοι: Ελιές, Σταφίδες, Επιτραπέζια σταφύλια, Σταφύλια οινοποιήσιμα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Ρόδι, Ακτινίδιο, Σύκο, Μικρόκαρπες/∆άσους (goji berry, blueberry, raspberry κ.α.), Αβοκάντο, Ακρόδρυα.

Κηπευτικά: Φυλλώδη Λαχανικά, Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο, Πατάτα, Αγκινάρα, Φασολάκια υπαίθρια και θερμοκηπίου, Φασολάκια θερμοκηπίου, Αρακάς (χλωρός), Κουκιά (χλωρά), Μπάμια (λοβός), Καρπούζι υπαίθριο, Καρπούζι θερμοκηπίου, Πεπόνι υπαίθριο και θερμοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και θερμοκηπίου, Αγγούρι υπαίθριο και θερμοκηπίου, Γλυκοπατάτα, Τομάτα υπαίθρια και θερμοκηπίου, Αρωματικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο, Μαϊντανός, Ρίγανη κ.λπ.), Άγρια Λαχανευόμενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι, Σταμναγκάθι κ.λπ.), Πιπεριά υπαίθρια και θερμοκηπίου, Μελιτζάνα υπαίθρια και θερμοκηπίου.

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά  και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι ακόλουθες  κατηγορίες υποψηφίων:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης  συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη  οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
  • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,  λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και  δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών  ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

Επίσης, επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι που κατέχουν  αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες  κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο  σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με  τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.

Να σημειωθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.

Τα κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στο Μέτρο 11 διακρίνονται σε:

α) κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, και

β) κριτήρια επιλογής.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης: Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις  του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια,  κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, βοσκότοποι και  ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

  1. Να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
  2. Να κατέχονται νόμιμα.
  3. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια.
  4. Ειδικά για τις δράσεις του υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται μέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π, και συνεπώς:

α) βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή

β) βρίσκονται σε στάδιο μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δεδομένου ότι στη φάση μετατροπής εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή

γ) βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασμού κατά την 31/12/2020.

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών, τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών και οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Αποκλείονται από την ένταξη:

α) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

β) αγροτεμάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των μέτρων 10, 11 και 14.

γ) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην τελευταία ΕΑΕ του υποψηφίου.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.