binary comment

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εγγυηθεί επενδυτικό κεφάλαιο και ρευστότητα προς τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, νέους γεωργούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Μέσω ενός χρήσιμου οδηγού προς τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την καθοδήγηση τους στην διαδικασία των αιτήσεων αναφορικά με τα εγγυημένα δάνεια 39 εκατ. ευρώ που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών, παραθέτεται παρακάτω.

1) Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόµο χρηµατοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014 – 2020, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση µέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και µεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ο αγροδιατροφικός τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την Ελληνική οικονοµία αλλά οι επενδύσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθεί περισσότερο δεν βρίσκουν επαρκή χρηµατοδότηση. Προκειµένου να µειωθεί αυτό το χρηµατοδοτικό κενό, οι πόροι του ΠΑΑ 2014 – 2020 χρησιµοποιούνται για να καλυφθεί σηµαντικό µέρος του ρίσκου που αποτρέπει τις Τράπεζες από το να χρηµατοδοτήσουν περισσότερο τον τοµέα. Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συµµετέχει στο ΤΕΑΑ µε πόρους ύψους 80 εκ. ευρώ, µε σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριµένα όπως φαίνεται και στο διάγραµµα, το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται µέσω του ΤΕΑΑ και µέχρι ένα ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, το οποίο καθορίζεται στη συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας και του ∆ιαχειριστή του Ταµείου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο αυτό, αναµένεται να χορηγηθούν δάνεια σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και µεταποιητικές επιχειρήσεις που µπορεί να φτάσουν µέχρι και τα 480 εκ. ευρώ.

Από τεχνικής άποψης, το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα Ταµείο Χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από επιμέρους συμφωνίες, µία για κάθε συµµετέχουσα Τράπεζα, οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά αναφορικά µε:

 • τη συµµετοχή ή όχι του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
 • το συντελεστή µόχλευσης, δηλαδή το µέγεθος που προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ποσό του χαρτοφυλακίου δανείων κάθε Τράπεζας µε την αντίστοιχη συµµετοχή του ΠΑΑ 2014 – 2020,
 • τους δανειακούς όρους.

Το Ταµείο εφαρµόζεται µέσω δύο ειδικών δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020:

 • τη ∆ράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις και
 • τη ∆ράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.

2) Τράπεζες που συµµετέχουν στο ΤΕΑΑ

Οι Τράπεζες που συµµετέχουν επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, µε την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων µε σκοπό να συνεισφέρουν πόρους, που συνδυάζονται µε τους πόρους του ΠΑΑ 2014 – 2020 και ενδεχοµένως µε πόρους του ΕΤΣΕ, προκειµένου να αναπτύσσονται αντίστοιχα χαρτοφυλάκια δανείων.

Οι Τράπεζες συνάπτουν συµφωνίες µε το ∆ιαχειριστή του Ταµείου στις οποίες αποτυπώνονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους και κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο µεταβιβάζουν τα οφέλη από τη συµµετοχή τους στο ΤΑΕΕ στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή µειωµένες απαιτήσεις εξασφαλίσ εων, µειωµένα επιτόκια και µειωµένα κόστη συναλλαγής. Επίσης, στις εν λόγω συµφωνίες αποτυπώνεται το ύψος της συµµετοχής του ΠΑΑ 2014 – 2020 και η συνεισφορά της Τράπεζας για τη διαµόρφωση των διαθέσιµων πόρων του χαρτοφυλακείου δανείων.

Στο ΤΕΑΑ συµµετέχουν οι παρακάτω Τράπεζες (µε τη σειρά που υπογράφηκαν οι σχετικές συµφωνίες):

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Τράπεζα Πειραιώς
ProCredit
Εθνική Τράπεζα
EUROBANK
Παγκρήτια Τράπεζα

3) Ποιοι µπορούν να ωφεληθούν από το ΤΕΑΑ;

Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που λαµβάνουν δάνεια µέσω του ΤΕΑΑ, αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες. Για τη ∆ράση 4.1.4 ωφελούµενοι µπορούν να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισµένα ως επαγγελµατίες αγρότες µε βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, µε οικονοµικό µέγεθος εκµετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) µεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.
 • Νοµικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, µε οικονοµικό µέγεθος εκµετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) µεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.
 • Νέοι γεωργοί, ενταγµένοι στο υποµέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.
 • ΚΟΙΝΣΕΠ µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·
 • Συλλογικά σχήµατα αγροτών.

Για τη ∆ράση 4.2.4 ωφελούµενοι µπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εµπορία γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τοµείς:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέας, µονάδες αλλαντικών, µονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)·
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)·
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)·
 • ∆ιάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)·
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή µιγµάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)·
 • Δηµητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δηµητριακών)·
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)·
 • Οίνος·
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εµπορία ανθέων)·
 • Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά·
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό·
 • Ξύδι (πχ παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

 • να είναι εγκατεστηµένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • να χαρακτηρίζονται ως πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις,
 • να είναι οικονοµικά βιώσιµοι, µε βάση τα κριτήρια της Τράπεζας από την οποία δανείζονται,
 • να µην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,
 • να µην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναµη διαδικασία) ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους,
 • να µην δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε απαγορευµένους τοµείς.

4)Χρησιμοποίηση δανείου µέσω του ΤΕΑΑ
Οι τελικοί αποδέκτες (ωφελούµενοι) του ΤΕΑΑ µπορούν να λάβουν δάνεια ύψους από 10.000 ευρώ µέχρι, κατά κανόνα, 5.000.000 ευρώ µε διάρκεια αποπληρωµής από 1 έως 15 έτη και, πάντως, όχι αργότερα από την 31/12/2035. Τα δάνεια µέσω του ΤΕΑΑ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για:

 • Tην υλοποίηση επενδύσεων τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου:
 • του ΦΠΑ επί των επιλέξιµων δαπανών,
 • της απόκτησης µεταχειρισµένου εξοπλισµού, εφόσον αυτή τεκµηριώνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο µε όρους αξίας, ηλικίας και επιδιωκόµενης χρήσης,
 • της απόκτησης ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου ετήσιας και πολυετούς φύτευσης,
 • της αγοράς γης, εφόσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης ·
 • Kεφάλαια κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του ύψους του δανείου που αφορά σε επενδύσεις, όποιο είναι µεγαλύτερο.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται µε τις επιλέξιµες επενδύσεις, όπως αρχιτέκτονας, µηχανικός και τέλη διαβούλευσης, τέλη που σχετίζονται µε συµβουλές σχετικά µε την περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών σκοπιµότητας.

Iσχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί:

 • Η ίδρυση νέων σφαγείων (εκτός πτηνοσφαγίων) χρηµατοδοτείται µόνο σε νησιωτικές περιοχές και εφόσον η δυναµικότητά τους δεν υπερβαίνει τους 400 τόνους κρέατος.
 • Η ίδρυση πτηνοσφαγίων χρηµατοδοτείται µόνο σε νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές·
  Οι επενδύσεις παραγωγής ενέργειας χρηµατοδοτούνται µόνο εφόσον η δυναµικότητά τους δεν υπερβαίνει τις ανάγκες της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης.
 • ∆απάνες µεταφοράς των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις χρηµατοδοτούνται υπό την προϋπόθεση ότι η µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται µεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.
 • Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πληρωµή δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, εκτός των γενικών δαπανών, οι οποίες µπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί και προγενέστερα.
 • Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πραγµατοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδας ή για επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί πλήρως κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του δανείου από την Τράπεζα.
 • Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναδιάρθρωση ή την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου δανείου.
 • Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προχρηµατοδότηση επιχορήγησης.

5) Τι πρέπει να κάνω για να λάβω δάνειο µέσω του ΤΕΑΑ;

Βήµα 1

Καταρτίστε ένα επιχειρηµατικό σχεδίο. Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται µε επιχορήγηση ή περιλαµβάνει χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Βήµα 2

Ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας.

Βήµα 3

Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤΑΕΕ προς την Τράπεζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr.

Βήµα 4

Προσκοµίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της επιλογής σας.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.