prasinos_trigos

Στην έκδοση εγκυκλίου με οδηγίες σχετικά με το πρόγραμμα της πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) και τους δευτεροβάθμιους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η οικονομική στήριξη για το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυση και για την κάλυψη ποσοστού 60 % του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας με στόχο να:

1.Αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση σ΄ αυτήν, στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας τες ή καθιστώντας τες οικονομικά βιώσιμες.

2.Εντάσσονται εκμεταλλεύσεις μεγέθους ίσο ή μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των εγκεκριμένων αιτήσεων (ποσοτικοποιημένος στόχος).

3.2 Περίοδος Εφαρμογής Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, το μέτρο «πρώιμης συγκομιδής» υλοποιείται για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, σε αμπελώνες οινοπαραγωγής, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 47, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 3.3 Δράσεις 3.3.1.

Επιλέξιμες Δράσεις

Ως επιλέξιμη δράση στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό τις προϋποθέσεις ότι: i. Η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αμπελοτεμάχια και ii. Η παραγωγή των αμπελοτεμαχίων είναι μηδενική, ήτοι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στα εν λόγω αμπελοτεμάχια πέραν των οριζόμενων καταληκτικών ημερομηνιών.

Μη Επιλέξιμες Δράσεις

Ως μη επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται:

  1. i. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών. 1 Άρθρο 16 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α. 7
  2. ii. Η πλήρης ή μερική ζημία των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, ή δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, πριν την ημερομηνία της πρώιμης συγκομιδής.

iii. Η πλήρης ή ολική ζημία μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της περιόδου συγκομιδής.

Στις περιπτώσεις Νο (i), (ii) δεν χορηγείται οικονομική ενίσχυση.

Στην περίπτωση Νο (iii) δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.

Οικονομική Στήριξη – Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η οικονομική στήριξη για το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής χορηγείται:

-Ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης.

-Για κάλυψη ποσοστού 60 % του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση. Η χρηματοδότηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής πραγματοποιείται εξ΄ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (100% ενωσιακή χρηματοδότηση). Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023».

Για την αμπελοοινική 2020-2021, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων ανέρχεται σε: 369.000 ευρώ.

Αρμόδιες Αρχές για την Εφαρμογή του Προγράμματος

Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου της Πρώιμης Συγκομιδής ορίζονται οι ακόλουθες:

  1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), η οποία είναι υπεύθυνη για:

-Εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου και σχετικών εγκυκλίων.

-Τελική κατάταξη των αιτήσεων στο σύνολο της χώρας.

-Κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά παραγωγό.

-Παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής του μέτρου.

-Εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων των αμπελοτεμαχίων στα οποία πραγματοποιήθηκε το μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής» και αποστολή αυτών στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

-Συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και την αποστολή τους στην Ε.Ε.

  1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας οι οποίες είναι υπεύθυνες για:

-Ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παραλαβή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, διενέργεια εξέτασης ενστάσεων.

-Διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

-Έλεγχο φακέλων πληρωμής, αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων.

 

  1. Το Τμήμα I της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων των δηλώσεων συγκομιδής για τις αμπελουργικές περιόδους 2018-2019 και 2019-2020 από την Ψηφιακή Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής, όπως αυτά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
  2. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι υπεύθυνος για:

-Διενέργεια διασταυρωτικού γεωχωρικού ελέγχου, μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) των αμπελοτεμαχίων στα οποία επιβεβαιώθηκε με επιτόπιο έλεγχο από τις Δ.Α.Ο.Κ. η πραγματοποίηση του μέτρου της «Πρώιμης Συγκομιδής».

-Διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων.

-Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

-Διαβίβαση πίνακα με τα στοιχεία των παραγωγών, των αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία της ενίσχυσης 11 που έλαβαν σε εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Οργανισμός Πληρωμών βάσει του άρθρου 14 του Ν. 2637/1998. Παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ΄αριθ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.

Η οποία χορηγείται ως οικονομική αποζημίωση. Προκειμένου να αποσταλεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).Δικαιούχοι του Προγράμματος – Επιλέξιμες & Μη επιλέξιμες Εκτάσεις

Δικαιούχοι

Δικαίωμα στήριξης στον εν λόγω μέτρο μπορούν να έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.

Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, εφόσον είναι κάτοχος αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο 13 και ο ίδιος είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο, ως αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων Ενίσχυσης

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στήριξης κατά την υλοποίηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται ως ακολούθως:

  1. i. Υλοποίηση του μέτρου βάσει των εγκριθέντων στοιχείων στην απόφαση ένταξης.
  2. ii. Μη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δικαιούχων ή τροποποίηση των στοιχείων των ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. iii. Μη συγκομιδή σταφυλικής παραγωγής από το/τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια. iv. Υποβολή μηδενικής Δήλωσης Συγκομιδής για τα ενταγμένα αμπελοτεμάχια στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής.

 

Επιλέξιμες Εκτάσεις

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε εκτάσεις οι οποίες είναι:

-φυτεμένες με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,

-καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο, και για τις οποίες έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς: 12 Άρθρο 17 του Καν(Ε.Ε) 1149/2016. 13 Παρ. 1(α) του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 273/2018. 14 Άρθρο 23 της υπ΄αριθ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α. 15 Πίνακας 1 «Ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και ποσά ενίσχυσης» του άρθρου 9 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.

-δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα16 . Οι εν λόγω δηλώσεις σε συνδυασμό με επιτόπιο έλεγχο, αποτελούν απόδειξη ότι ο οικείος αμπελώνας συντηρείται ορθά.

-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ενώ έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και

-το μέγεθος της φυτεμένης έκτασης αμπελοτεμαχίου είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016 της Επιτροπής.

-έχουν φυτευτεί πριν το έτος 2018. 3.6.2.1.

Μη Επιλέξιμες Εκτάσεις

Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις που αφορούν σε παράνομες φυτεύσεις και έχουν φυτευτεί χωρίς άδεια.

Οικονομική ενίσχυση

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης (ευρώ/στρέμμα) υπολογίζεται με βάση την έκταση και την φυτεμένη ποικιλία, καθορίζεται κατ’ αποκοπή και περιγράφεται αναλυτικά στο πίνακα 1 του συνημμένου παραρτήματος.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.