ευρω-2

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Πράσινος αγροτουρισμός»

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Πράσινος αγροτουρισμός» της δράσης: «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υποέργο αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Η δημόσια ενίσχυση ξεπερνά τα 49 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος του υποέργου είναι:

1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

4. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης 2.

Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Στο πλαίσιο του υποέργου «Πράσινος αγροτουρισμός», επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜμΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν είναι επιλέξιμα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει περισσότερες της μιας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, όμως, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

– Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.

– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

– Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50 g/Km.

– Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

– Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.λπ.).

– Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

– Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

– Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

– Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 500.000 ευρώ έως 7.500.000 ευρώ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και από 500.000 ευρώ έως 12.500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://minagric.gr, στον σύνδεσμο «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αιτήσεις υποβάλλονται από 30/5/2022 έως και 30/9/2022.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.