Ένα ψηφιακό εργαλείο, που παρέχει στις επιχειρήσεις ελεύθερη πρόσβαση για την αναζήτηση των δασμολογικών καθεστώτων, παρουσιάστηκε στα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Το Rules of Origin Facilitator (https://findrulesoforigin.org)   παρέχει στις επιχειρήσεις ελεύθερη πρόσβαση σε μια μοναδική βάση δεδομένων με αναζήτηση πληροφοριών για την εξοικονόμηση δασμών στις εμπορικές συμφωνίες και τους αντίστοιχους κανόνες καταγωγής.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το εργαλείο σύμφωνα με το όνομα προϊόντος ή τον κωδικό προϊόντος και να έχουν πρόσβαση στην πρωτότυπη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών προέλευσης.

Η διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών εκτιμούν πως θα συμβάλει στη μείωση του κόστους συναλλαγών και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να απαιτούν μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς βάσει συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και προτιμησιακών εμπορικών ρυθμίσεων. Οι πληροφορίες θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω ενός συστήματος εύκολης πλοήγησης.

Οι κανόνες καταγωγής είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου παραγωγής ενός προϊόντος και είναι σημαντικά για την εφαρμογή άλλων μέτρων εμπορικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών ή των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ).