livanos

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην καταβολή των ενισχύσεων σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι έλαβαν το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται σύμφωνα το Εθνικό και Ενωσιακό Κανονιστικό πλαίσιο.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την Βασική Ενίσχυση, αθροίζοντας την προκαταβολή του Οκτωβρίου και την πληρωμή του Δεκεμβρίου, καταβλήθηκαν στους Έλληνες γεωργούς, συνολικά 986.386.175,78 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 97%). Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται 44.998.482,57 ευρώ που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Επίσης, πιστώθηκε ενίσχυση για τους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση) ποσό ύψους 491.360.878,74 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 95%) και η ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας ύψους 30.151.139,32 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 90%).

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την πληρωμή της ΕΑΕ 2020, προέκυψε μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192 %, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 €, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών, το οποίο είναι διπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1,432635%).

Όμως αυτό το ποσό, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ΚΑΝ 1306/2013, άρθρο 75 οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 (δηλαδή τα καθεστώτα βασικής ενίσχυσης, ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενίσχυση βάμβακος) πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς, η εκκαθάριση των ενισχύσεων, δηλαδή το υπόλοιπο ποσοστό 3% για την βασική ενίσχυση, το υπόλοιπο ποσοστό 5% για την ενίσχυση των γεωργών που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και το υπόλοιπο ποσοστό 10% της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση των πληρωμών, το αργότερο έως την 30η/06/2021. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει διάκριση πληρωμών σε ενίσχυση εθνικού αποθέματος και βασική ενίσχυση, καθότι ανήκουν στο ίδιο
καθεστώς.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του ορισμού των βοσκοτόπων σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό OMNIBUS, σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης δεδομένων, με την ονομασία «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας», επί τη βάσει Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.), όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4351/2015, τα οποία τεκμαίρουν τη χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων, ώστε να αξιοποιηθεί στο επικαιροποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.

Επί του παρόντος η κατανομή των βοσκοτόπων στη χώρα μας πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ, όπως τροποποιημένη, ανά έτος, ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 915/69142/2018 ΥΑ, που αφορά χρονικά «…κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης…». Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, σύμφωνα την με το άρθρο 60, παρ. 4 του ν. 4264/2014, υλοποιούνται κατά αρμοδιότητα «των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναμίας των τελευταίων, από την
αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες εκτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Τα Δ.Σ.Β. βρίσκονται στη φάση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας. Στις 31.12.2020 υπογράφτηκε η 1η προγραμματική σύμβαση του ΥΠΑΑΤ με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση των Δ.Σ.Β. στην εν λόγω Περιφέρεια.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατόπιν των υπ’ αριθ. 51760/2-7-2019 και 28915/11-5-2020 Διακηρύξεων προμήθειας ορθοφωτοχαρτών και διανυσματοποίησης του υποβάθρου αντίστοιχα, αναμένεται να προβεί σε κάλυψη της ανάγκης επικαιροποίησης του χαρτογραφικού υποβάθρου για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, εντός τριετούς
κύκλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2393/2017 (OMNIBUS) και σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) στις
υποθέσεις C-252/18P και C-797/18Ρ, ο έλεγχος επιλεξιμότητας των εκτάσεωνβοσκοτόπων στηρίζεται πλέον σε διευρυμένο είδος φυτοκάλυψης, σε αντιδιαστολή μετην προγενέστερη κατάσταση όπου, σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 1307/2013,προσδιορίζονταν ποσοστιαία έκταση επιλέξιμης φυτοκάλυψης επί της ποώδουςβλάστησης. Επισημαίνεται ότι ο κανονισμός OMNIBUS κάνει λόγο για εκτάσεις οιοποίες «είναι κατάλληλες για βόσκηση», ενώ οι αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. για εκτάσειςπου αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται ως βοσκότοπος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι «το αποφασιστικό κριτήριο στηρίζεται όχι στο είδος της βλάστησης της ενλόγω έκτασης αλλά στην πραγματική γεωργική χρήση της έκτασης αυτής». Επιπλέον,τονίζεται ότι, όπως και κατά την υλοποίηση του προγενέστερου σχεδίου δράσης (action plan), για τον επανακαθορισμό των επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων βάσειτων αποφάσεων του Δ.Ε.Ε. και του κανονισμού OMNIBUS, βασική παράμετρος επιλεξιμότητας παραμένει η εξαίρεση μη επιλέξιμων στοιχείων των εν λόγω εκτάσεων
(βραχώδεις/άγονες εκτάσεις, αδιαπέραστες συστάδες θάμνων, κ.ά.).

Το σύνολο των εκτάσεων που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και θα χαρακτηρισθούν ως βοσκότοποι, προ της υλοποίησης της επικαιροποίησης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, αναμένεται να προκύψει από τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες και συσχετίσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα γίνονται ενέργειες για τη(ν):

 • Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τον ορισμό βοσκοτόπου κατάλληλου για
  βόσκηση.
 • Κατάταξη των βοσκοτόπων που απαντώνται στη χώρα μας που είναι κατάλληλοι
  για την άσκηση της κτηνοτροφίας (ποολίβαδα, θαμνολίβαδα κτλ.).
 • Αναπροσαρμογή των συντελεστών του αναλογικού συστήματος προσδιορισμού της
  επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων (pro-rata).
 •  Έκδοση σχετικών εθνικών διατάξεων, όπου κριθεί αναγκαίο.
 •  Ενημέρωση των γεωργών.

Πέραν των ανωτέρω, αναφέρεται ότι η παρούσα Διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά τις αποφάσεις του Δ.Ε.Ε και για την εφαρμογή του Κανονισμού OMNIBUS έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες, όπως τη θέσπιση σχετικής μεθοδολογίας βασιζόμενη στις αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. τόσο για τον ορισμό του μεσογειακού βοσκοτόπου, όσο και για τη θέσπιση μεθοδολογίας αναπροσαρμογής των συντελεστών επιλεξιμότητας των βοσκοτοπικών εκτάσεων. Για την εφαρμογή αυτού του νέου τρόπου προσέγγισης των βοσκοτόπων, η σχετική μεθοδολογία χρησιμοποιεί δεδομένα από CORINE Land
Cover – Copernicus Land Monitoring Service που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες Sentinel 2, εδαφολογικά στοιχεία και στοιχεία αναγλύφου μέσω Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM), γεωϊκανότητα, στοιχεία ψηφιοποιημένων σταβλικών –
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και το ψηφιακό οδικό δίκτυο της χώρας.

Τέλος, σχετικά με τις ενισχύσεις της ΚΑΠ την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Ιουλίου 2020, έλαβε τις οριστικές αποφάσεις για τους πόρους της ΚΑΠ αλλά και για την εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων. Σύμφωνα με αυτές, οι πόροι της χώρας μας για την επταετία 2021-2027 είναι πλέον απόλυτα εξασφαλισμένοι. Το μοντέλο εξωτερικής σύγκλισης που αποφασίστηκε έχει πολύ μικρές επιπτώσεις στη χώρα μας που έχει σχεδόν υπερδιπλάσιο μέσο ύψος άμεσων ενισχύσεων από το μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο θα υπάρξει μείωση της τάξης του 2%. Σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τους εισερχόμενους πόρους των άμεσων ενισχύσεων κατά περίπου 578 εκατ. ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στους πόρους της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2021-2027 σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο κατά 4,7% ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε μείωση κατά 15%.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.