binary comment

Πραγματοποιήθηκε χθές 1/04/2021 η προγραμματισμένη συνάντηση της ΠΟΓΕΔΥ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας και  σε πολύ καλό κλίμα δεδομένης της ενημέρωσης του Υπουργού Εσωτερικών για τα Γεωτεχνικά θέματα που τέθηκαν αναλυτικά και τεκμηριωμένα από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους της ΠΟΓΕΔΥ .

Από πλευράς ΠΟΓΕΔΥ συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος της ΠΕΓΔΥ κ. Άρης Ζαχίλας, η πρόεδρος της ΠΕΚΔΥ κ. Βάσω Ζαφειροπούλου, ο πρόεδρος των Ιχθυολόγων κ. Δημήτριος Βάτσος, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔΔΥ και μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ κ. Νίκος Μπόκαρης και ο Ταμίας της ΠΟΓΕΔΥ κ. Σωτήρης Λαμπρόπουλος.

Στη συνάντηση τοποθετήθηκε αρχικά ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ ο οποίος ανέπτυξε στον Υπουργό τα θέματα που είχαν ιεραρχήσει τα Γεωτεχνικά Σωματεία δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της ενίσχυσης των Κτηνιατρικών και των Δασικών Υπηρεσιών με επιστημονικό προσωπικό καθώς και στα θέματα λειτουργίας των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όσο και σε επίπεδο περιφερειακής Διοίκησης, όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργίες στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες και πραγματικές δυσκολίες εφαρμογής της πολιτικής των αρμόδιων Υπουργείων στην πράξη. Τονίστηκε με έμφαση ότι ενώ οι Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποδυναμώνονται λόγω αποχωρήσεων του προσωπικού τους, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ασκούν αυξάνονται και για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής από τα αρμόδια Υπουργεία και το ΥΠΕΣ.

Ο Υπουργός ήταν ενημερωμένος για τα προβλήματα αυτά και για την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας αυτών των επιπέδων διοίκησης, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της θεματικής πολιτικής των αρμόδιων Υπουργείων (γεωργία, δάση, περιβάλλον, κλπ) από τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες που ανήκουν όμως είτε στις Περιφέρειες είτε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Ο Υπουργός τοποθετήθηκε επίσης και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους τους φορείς (Υπουργεία , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες του Κράτους) για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού, ιδίως επιστημονικού- Γεωτεχνικού, καθώς και για την αξιοποίηση των κύκλων κινητικότητας που θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνουν τα αιτήματα για προσλήψεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει στο μέτρο των δικών του αρμοδιοτήτων στην προώθηση των αιτημάτων των φορέων για προσλήψεις Γεωτεχνικών, υπό την βασική προϋπόθεση ότι οι φορείς θα υποβάλλουν στο ΥΠΕΣ αιτήματα προσλήψεων που θα αφορούν τους Γεωτεχνικούς κλάδους. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση δεδομένης της ανεξαρτησίας των Διοικητικών Δομών των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που δεν δίνει την ευχέρεια στο ΥΠΕΣ να καθορίσει το ίδιο τις ανάγκες προσλήψεων.

Οι πρόεδροι της Π.Ε.Κ.Δ.Υ και της Π.Ε.Γ.Δ.Υ (κ.κ. Α. Ζαχίλας και Β. Ζαφειροπούλου) συζήτησαν διεξοδικά τα ανωτέρω θέματα με τον Υπουργό και ζήτησαν ενημέρωση για την πορεία των ήδη εγκεκριμένων προσλήψεων για τις Περιφέρειες καθώς και ενημέρωση για τα οργανογράμματα των Περιφερειών που θα συνταχθούν από κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά και το ΥΠΕΣ θα αξιολογήσει την πρόταση και τις προβλεπόμενες Οργανικές θέσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και Μέλος τους Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ (κ. Νικ. Μπόκαρης) έθεσε στον Υπουργό:

  1. Το θέμα της επανεξέτασης των σχεδίων των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που είχαν επιστραφεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την ανάγκη προσαρμογής τους στα πορίσματα αξιολόγησης των Δασικών Υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με τη συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ, της ΠΟΓΕΔΥ και των Σωματείων .
  2. Το θέμα των προσλήψεων Δασολόγων και Δασοπόνων στις Δασικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως διατυπώθηκε στην επιστολή του αρμόδιου για τα Δάση Υφυπουργού (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84649/2293/ 4-9-2020) και ζήτησε από τη Θεσμική συμβολή του Υπουργού Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσει ο προγραμματισμός προσλήψεων Δασολόγων και Δασοπόνων για την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών. Το αίτημα αυτό το στηρίζει εκτός από την ΠΟΓΕΔΥ και το ΓΕΩΤΕΕ σε επίπεδο Επιμελητηρίου που ζητούν τη Θεσμική παρέμβαση του Υπουργού προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες της Διοίκησης του ΥΠΕΣ για την πρόσληψη 300 μονίμων υπαλλήλων Δασολόγων – Δασοπόνων (20 για την Κεντρική Υπηρεσία – 280 για τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες).
  3. Το αίτημα να εφαρμοστεί η Γνωμοδότηση 153/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με την Γνωμοδότηση αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου (αρ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.6/8/οικ.4386/11-3-2021) έγινε δεκτό, ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και των οποίων οι τοποθετήσεις ανακλήθηκαν εκ των υστέρων για λόγους μη τήρησης της ορθής διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους, διατηρούν την αρμοδιότητα για την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αυτές, καθ’ όλο το διάστημα της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων ευθύνης τους, παρά την μεταγενέστερη ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν τοποθετηθεί.

Αυτό υποδηλώνει την «εν τοις πράγμασι» άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου για πολλούς υπαλλήλους και σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα θα πρέπει, κατά πρώτον στα Πιστοποιητικά Υπηρεσιακής Κατάστασης που θα εκδίδονται, να αναφέρεται ρητά για όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους των οποίων ανακλήθηκε η τοποθέτηση ως προϊσταμένων Οργανικών μονάδων, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων θέσεως ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου, ως διανυθείς κατόπιν διαδικασίας τοποθέτησης και κατά δεύτερον στις επόμενες κρίσεις των υπαλλήλων, από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, για κατάληψη θέσεων ευθύνης, να υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου, για όλους τους παραπάνω υπαλλήλους .

Μετά τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Γεωτεχνικών κλάδων ο Υπουργός  δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει στο μέτρο των δικών του αρμοδιοτήτων στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των Γεωτεχνικών κλάδων, εδραιώνοντας το κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με την ΠΟΓΕΔΥ και τα Γεωτεχνικά Σωματεία (Κτηνιάτρων, Γεωπόνων, Δασολόγων, Ιχθυολόγων και Γεωλόγων).

Συνάδελφοι μετά την ενημέρωση του Υπουργού για όλα αυτά τα θέματα εκτιμούμε ότι το βάρος της διεκδίκησης των προσλήψεων πέφτει στα πρωτοβάθμια σωματεία που πρέπει  να παρέμβουν σε επίπεδο των αρμοδίων Φορέων (Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών) και να ζητήσουν την άμεση  διατύπωση αιτημάτων προς το ΥΠΕΣ που θα αφορούν τις απαραίτητες προσλήψεις Γεωτεχνικών για να μπορέσει στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών να αξιολογήσει τα αιτήματα και να τα συμπεριλάβει στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων που εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.