Main_Scuba_diving_tourism_1920X800

Κατατέθηκαν οι απόψεις της πανελλήνιας ομοσπονδίας γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τον καταδυτικό τουρισμό. Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αναγνωρίζεται από την ΕΕ ως ένα διαδικαστικό, διατομεακό, διεπιστημονικό εργαλείο, για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ (η οποία αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών που αφορούν τη θάλασσα) και επομένως αποβλέπει στη ρύθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο, συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου που δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των πιέσεων, καθώς και στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Επομένως η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια πολιτική και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός σχετίζονται άμεσα με όλες τις τομεακές πολιτικές που έχουν σχέση με τη θάλασσα περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής (εφαρμογή των Οδηγιών για τα Ύδατα, για την Oλοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σχετική ρύθμιση και για τη Θαλάσσια Στρατηγική -περιβαλλοντικό πυλώνα όλων των τομεακών πολιτικών που αφορούν στο θαλάσσιο χώρο) στις οποίες προβλέπονται επίσης η παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και μέτρα που αφορούν στη διαχείρισή του. Επίσης ο Τομέας της Αλιείας περιλαμβάνει τη διαχείριση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας και την προστασία των έμβιων βιολογικών πόρων.

Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μνημονεύονται (η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η θαλάσσια στρατηγική, η οδηγία για τα ύδατα, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική) και στην ανάπτυξη και σχεδιασμό του καταδυτικού τουρισμού.

Άρθρο 5

 • Oι παράκτιες ζώνες αποτελούν τον κύριο τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή επιβάλλει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις μεθόδους χωροταξικού σχεδιασμού για τις παράκτιες περιοχές, στους κινδύνους εντατικής αστικοποίησης, στην ανάγκη διατήρησης της ποιότητας και βιωσιμότητας των παράκτιων περιοχών, της κληρονομιάς τους και των υποδομών παροχής υπηρεσιών για τους τουρίστες· Θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική για παράκτιο, και θαλάσσιο τουρισμό, με σκοπό την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος και ποιοτικός τουρισμός που δεν θα αποβαίνει όμως ενάντιος σε άλλες παραδοσιακές χρήσεις όπως η αλιεία.
 • Διασφάλιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας της αλιείας της περιοχής εξασφαλίζοντας ότι η χρήση της εν λόγω περιοχής για καταδύσεις δεν θα δημιουργεί προβλήματα α. στον ελλιμενισμό των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στους παρακείμενους λιμένες κατά προτεραιότητα, β. στην αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου, που εκπροσωπεί τους επιστήμονες που υπηρετούν από δημόσιες αρχές, τον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας και είναι οι μόνοι αρμόδιοι για την εφαρμογή τεχνικών και διαχειριστικών μέτρων της αλιείας στο θαλάσσιο χώρο, θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή του στο συμβούλιο καθώς και τη συμμετοχή της Γεν. Δ/νσης Αλιείας του ΥπΑΑΤ.

 

Άρθρο 9

 • Η θάλασσα είναι ενιαία, αποτελεί κοινή κληρονομιά και δημόσιο αγαθό. Για να διασφαλισθεί ότι δεν θα γίνει κατάχρηση της δυνατότητας που προβλέπεται με το άρθρο 9 και σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
 • Ν. 3409/05 άρθρο 13 παρ. 10 «β. η συμβατότητα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης με υφιστάμενες ή εγκεκριμένες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής, η ενδεχόμενη συμπληρωματικότητά της με άλλες χρήσεις και δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπτυξης και της ευρύτερης περιοχής, γ. η ύπαρξη των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή, δ. τα συνολικά άμεσα ή έμμεσα αναμενόμενα οφέλη για το περιβάλλον, τον τουρισμό, την εθνική και τοπική οικονομία και τον πληθυσμό, την απασχόληση ειδικότερα και γενικότερα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής
 • Ν. 4546/18 άρθρο 5 παρ 1« αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων περιοχών και παράκτιων ζωνών, καθώς και τις συναφείς υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες και χρήσεις και επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και εν γένει στην πολιτιστική κληρονομιά.»
 • Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην πρόβλεψη της Αριθμ. 24208/09 (ΦΕΚ 1138 Β/11-6-2009)ΥΑ : Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, άρθρο 5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ όπου πχ αναφέρεται «Στα νησιά αυτά έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που σκοπό έχουν α) την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των δραστη­ριοτήτων, β) τον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης και γ) την αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησής τους από τον τουρισμό.»

Θεωρούμε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός του πολιτισμού των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων και συμβολή στη διατήρηση της ταυτότητάς τους  λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο που παίζουν στην τουριστική εικόνα της χώρας.

 • Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ανάλογα με την περιοχή η πιθανότητα συμβολής του κάθε έργου, στην εγκατάσταση στην περιοχή και στην εξάπλωση των πληθυσμών εισβολικών χωροκατακτητικών ειδών τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα δεδομένου ότι: α) δεν έχουν ληφθεί γενικά διαχειριστικά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής τους, και β) στα Καταδυτικά Πάρκα απαγορεύεται η άσκηση της αλιείας η οποία είναι το μόνο διαχειριστικό μέτρο μέχρι στιγμής για την εξάπλωση των εισβολικών ειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Η πόντιση στοιχείων σε περιοχή στον πυθμένα της οποίας υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες Posidonia oceanica ή άλλα προστατευόμενα είδη θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και λήψη μέτρων ασφάλειας και με τους ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην φύλαξη και στην αποτροπή προσέλκυσης και αγκυροβόλησης σκαφών αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή που έχουν καταγραφεί είδη φανερόγαμων.
 • Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Πρωτόκολλο καθαρισμού και διαμόρφωσης των πλοίων που θα ποντιστούν είναι εγκεκριμένο από επίσημο φορέα και θα παρακολουθούνται τα πρώτα χρόνια οι πιθανοί ρυπαντές υπολείμματα των οποίων πιθανόν να παραμείνουν στα πλοία.
 • Θα πρέπει να εκπονηθεί λεπτομερές «Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης» με καταγραφή των παραμέτρων, των στοιχείων και των δεικτών του περιβάλλοντος που θα παρακολουθούνται, με καταγραφή και παρακολούθηση ιχθυοπανίδας, φυκών , και της οικολογικής κατάστασης των λειμώνων Ποσειδωνίας όπως και παρακολούθηση της έκτασης που καλύπτουν.
 • Εξασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης της υπό χαρακτηρισμό θαλάσσιας περιοχής και της ζώνης επιρροής γύρω από αυτή με καταγραφή των επιπτώσεων που θα προκύψουν στην βιοποικιλότητα και στα ιχθυαποθέματα τόσο από την απαγόρευση της αλιείας εντός των ορίων του καταδυτικού πάρκου όσο και από την αλληλεπίδραση με τους δύτες-επισκέπτες αυτού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαρκής επιστημονική παρακολούθηση.
 • Για το όποιο σχέδιο διαχείρισης και παρακολούθησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέτρα διαχείρισης των εισβολικών ειδών σε συνεργασία με τις Περιφερειακές υπηρεσίες Αλιείας και την Γενική Δ/νση Αλιείας του ΥπΑΑΤ.
 • Διασφάλιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας της αλιείας της περιοχής εξασφαλίζοντας ότι η χρήση της εν λόγω περιοχής για καταδύσεις δεν θα δημιουργεί προβλήματα α. στον ελλιμενισμό των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στους παρακείμενους λιμένες κατά προτεραιότητα, β. στην αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
 • Εφόσον προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας, θα πρέπει να περιληφθεί παράγραφος που θα αναφέρει ότι «για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας, τηρούνται όλες οι διατάξεις του τομέα της αλιείας. Ειδικότερα ρυθμιστικά μέτρα μπορούν να προβλεφθούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών ΑΑΤ και Τουρισμού».

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.