binary comment

Υο Υπουργεϊο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφϊμων, καλεϊ τους ενδιαφερόμενους φορεϊς – δυνητικούς δικαιούχους, που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση –
χρηματοδότηση στα πλαϊσια των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Yδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ 2014-2020, να υποβάλουν Αιτήσεις Ενϊσχυσης –
χρηματοδότησης για την υλοποϊηση επενδυτικών σχεδϊων που αφορούν επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και στις παρακάτω Πράξεις :

ΜΕTΡΟ 3.2.2 Παραγωγικές Επενδύσεις στην Τδατοκαλλιέργεια :
Εϊδη Πράξεων :
 Παραγωγικότητα
 Διαφοροποϊηση
 Εκσυγχρονισμός
 Υγεϊα ζώων
 Ποιότητα των προϋόντων
 Αποκατάσταση
 Συμπληρωματικές Δραστηριότητες

ΜΕTΡΟ 4.2.4 Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :
Εϊδη Πράξεων :
 Ενεργειακή απόδοση
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων που θα ενισχυθούν πρέπει να εϊναι άνω των 20.000(€) και να μην υπερβαϊνει τα 3.000.000 (€). Δικαιούχοι των
οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4, εϊναι φυσικά ή Nομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοϊ φορεϊς ή φορεϊς Αυτοδιοϊκησης και λοιπές Οργανώσεις, που
πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους :

 Εϊναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
 Έχουν την ευθύνη πραγματοποϊησης της υποβαλλόμενης προς ενϊσχυση Πράξης
 Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.2.2 &  4.2.4 ορϊζεται η 29-02-2020. Η ένταση (ποσοστό) χορηγούμενης οικονομικής ενϊσχυσης
διαφοροποιεϊται από 30% έως 100% αναλόγως :
 Του μεγέθους των επιχειρήσεων
Της χωροθέτησης των Πράξεων (Επικράτεια – Απομακρυσμένα νησιά)
 Της κατηγορϊας του δικαιούχου.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικεϊμενο) ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023 χωρϊς δυνατότητα παράτασης.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχεϊρισης Κρατικών Ενισχύσεων (Π.΢.Κ.Ε), που λειτουργεί
στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, από 02-08-2021 & ώρα 12.00 και μέχρι 15-10- 2021 & ώρα 14.00.

Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας,
μέσω της οποίας η Ε.Τ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ θα αποστέλλει στο φορέα, το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης. Επιτρέπεται η
ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το Δικαιούχο της Πράξης (από το δηλωθέντα υπεύθυνο του επενδυτικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση της υποβολής
αίτησης ακύρωσης έως τρεϊς (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και εφόσον η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο
υποβολής και όχι αξιολόγησης. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν εέναι δυνατό να υποβληθούν. Ο
ενδιαφερόμενος / δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αϊτησης στο Π.Σ.Κ.Ε, να καταθέσει στην Ε.Τ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ
πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή το σύνολο του φακέλου και των προβλεπόμενων στοιχεϊων (CD / DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κεϊμενα σε MS
WORLD και πϊνακες σε MS EXCEL).

Για περισσότερες πληροφορϊες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.Θ. (Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 ΑΘΗΝΑ, στα Σηλ. : 213 1501186
κ. Κουντουράκης, 213 1501181 κ. ΢ωτηρόπουλος & 213 1501175 κ. Διονυσοπούλου)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.