6ea4227825b94a03b8b3b0b755ad3f41

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, μαζί µε την λίστα πληρότητας του φακέλου. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται πάντως στην πρόσκληση των ΦΥΠΥ, τα οποία θα υποκαταστήσουν τον γνωστό μέχρι πρότινος «συντονιστή» και θα είναι σίγουρα περισσότερα από ένα.

Το αρνητικό της υπόθεσης είναι βέβαια ότι μέσα στον λίγο χρόνο που απομένει μέχρι τις 24 Μαρτίου δεν θα μπορούν να είναι περισσότερα από δύο.

Για τους Φορείς Υποστήριξης (ΦΥΠΥ) η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρει την υπογραφή του αντιπροέδρου του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, αναφέρει:

3.2.  Φορείς Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ)

Η πιστοποίηση των νέων Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών σε ΚΥΔ (ΦΥΠΥ) γίνεται σε συνδυασμό με την ανανέωση της πιστοποίησης των υφιστάμενων ΚΥΔ της  περιόδου  2014  –  2020.  Συγκεκριμένα  ο  κάθε  υποψήφιος  προς  πιστοποίηση  ΦΥΠΥ καταθέτει  υπογεγραμμένες  συμβάσεις/δεσμευτικές  δηλώσεις  συνεργασίας  (σημ.  7  της προηγούμενης  παραγράφου)  με  υφιστάμενα  ΚΥΔ  της  περιόδου  2014  –  2020  που επιθυμούν  ανανέωση  της  πιστοποίησης  τους.  Συγκεντρωτικά  οι  εν  λόγω  συμβάσεις/ δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας, με βάση τα στοιχεία αιτήσεων που εξυπηρέτησαν τα εν λόγω ΚΥΔ την προηγούμενη χρονιά, οφείλουν επί ποινή απόρριψης της αίτησης, να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

–  Κάλυψη τουλάχιστον 12 Περιφερειακών Ενοτήτων,

–  Αθροιστικός  αριθμός  αιτήσεων  που  εξυπηρετήθηκαν  την  χρονιά  2020  τουλάχιστον  85.000.

Επιπρόσθετα των ως άνω, υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ακόλουθα:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (από το gov.gr) του νόμιμου εκπροσώπου του υπό πιστοποίηση Φορέα Υποστήριξης ΚΥΔ που περιγράφεται στο Παράρτημα V και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 5 της παρούσης προκειμένου να δεσμευτεί ο Φορέας για παροχή όλων  των  υπηρεσιών που  μπορούν  να  ζητηθούν  από  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ σε ετήσια βάση μέχρι την λήξη της πιστοποίησης το 2027. Για την φετινή χρονιά ζητείται κατ’ ελάχιστον το λογισμικό υποβολής αίτησης ΕΑΕ για τα ΚΥΔ, η υποδομή νέφους για εξυπηρέτηση των ΚΥΔ, λογισμικό αποσφαλμάτωσης των ΕΑΕ, άδεια χρήσης λογισμικού υποβολής on-line EAE για χρήση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φιλοξενία της on-line σε υποδομή νέφους (cloud).
 2. Πίνακα προσωπικού με τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και εξωτερικούς συνεργάτες που θα απασχολήσουν στο έργο.
 3. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών.
 4. Τιμοκατάλογος χρέωσης για τις ελάχιστες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ΚΥΔ που  για  το  2021  αφορούν  λογισμικό  αίτησης,  υποδομή  νέφους  και αποσφαλμάτωση.
 5. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ.
 7. Καταστατικό του υπό πιστοποίηση φορέα.
 8. Εγχειρίδιο του παρεχόμενου λογισμικού υποβολής αίτησης ΕΑΕ.

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης της αίτησης πιστοποίησης, απαιτείται επιτυχημένη επίδειξη  του  λογισμικού  της  υποβολής  της  αίτησης  ΕΑΕ  εντός  επτά  ημερών  από  την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης. Την ακριβή μέρα και ώρα θα καθορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σχετικές επιστολές στους υπό πιστοποίηση Φορείς Υποστήριξης ΚΥΔ.

Το σχέδιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕAΕ) για τα έτη 2021 – 2027 περιλαμβάνει:

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς μέχρι 15/05 κάθε έτους για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις και μέχρι 09/06 κάθε έτους για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις με ποινή ανά ημέρα καθυστέρησης.

Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται, είτε:

 • απευθείας από τον ίδιο τον δικαιούχο μέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) και αυθεντικοποίησης αυτού μέσω των συστημάτων της Γενικής Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και Οικονομικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV),
 • μέσω ενός πιστοποιημένου ΚΥΔ της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για την περιφερειακή  ενότητα  στην  οποία  ανήκει  η  έδρα  της  αγροτικής  του εκμετάλλευσης.

Όλοι  οι  δικαιούχοι  θα  κάνουν  χρήση  προσωπικών  κωδικών  ταυτοποίησης  για  την διαδικτυακή πρόσβαση στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.

 1. Σχέδιο Πιστοποίησης ΚΥΔ Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών 

3.1.  Υφιστάμενα πιστοποιημένα ΚΥΔ 2014-2020

Τα ΚΥΔ που έχουν ήδη πιστοποιηθεί εντός της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020  και  συνέχισαν  να  διατηρούν  την  συμβατική  τους  υποχρέωση  με  τον ΟΠΕΚΕΠΕ  έως  την  31/12/2020,  δεδομένου  ότι  έχουν  ήδη  περάσει  επιτυχώς  τα  δύο στάδια αξιολόγησης στο παρελθόν και έχουν ήδη εμπειρία υλοποίησης του έργου και ως εκ  τούτου  αποδεδειγμένα  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις  του  έργου,  δεν συντρέχει αντικειμενικά λόγος για επανεξέταση τους στα ίδια γνωστικά αντικείμενα και συνεπώς απαλλάσσονται από την διαδικασία των εξετάσεων.

Θα πρέπει ωστόσο να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ :

 1. Υπεύθυνη  Δήλωση  (από  το  gov.gr)  του  νομίμου  εκπροσώπου  του  ΚΥΔ  στο πρότυπο  της  ΥΔ  που  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  V  και  συγκεκριμένα  στο Κεφάλαιο 4 της παρούσης προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια πιστοποίησής τους έως το 2027.
 2. Πίνακα  προσωπικού  με  τους  εργαζόμενους  με  σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας που θα απασχολήσουν στο έργο.
 3. Αντίγραφο  κατάστασης  με  τους  εργαζόμενους  με  σύμβαση  έργου  που  έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια ΔΟΥ που θα απασχολήσουν στο έργο.
 4. Υπογεγραμμένη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική σύμβαση ΣΔΕΠΥΑΠ.
 5. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ.
 7. Υπογεγραμμένη  σύμβαση/δεσμευτική  δήλωση  συνεργασίας  με  ένα  Φορέας Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών της επιλογής του ,έστω και αν αυτός τελεί υπό πιστοποίηση. (Σε περίπτωση αποτυχίας πιστοποίησης του επιλεγμένου ΦΥΠΥ, το ΚΥΔ θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου σύμβαση με άλλο ΦΥΠΥ).

3.3.  Νέα ΚΥΔ προς πιστοποίηση.

Η  πιστοποίηση  των  νέων  ΚΥΔ  θα  πραγματοποιηθεί  σε  δύο  στάδια  σύμφωνα  με  την αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί στις επόμενες δύο ενότητες.

Στο πρώτο στάδιο, θα αξιολογηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο τους και στο δεύτερο στάδιο, θα αξιολογηθεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα να φέρουν εις πέρας το έργο υποβολής και διόρθωσης/αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων των δικαιούχων και σε βασικές γνώσεις της ΚΑΠ.

Τόσο η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου όσο και η αξιολόγηση στο δεύτερο στάδιο δεν είναι συγκριτική ανάμεσα στους υποψήφιους Φορείς.

3.3.1.  Πρώτο  Στάδιο  Αξιολόγησης  Αίτησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την Πιστοποίηση νέων ΚΥΔ

Τα  υποψήφια  νέα  ΚΥΔ  υποβάλουν  κατά  το  χρόνο  που  αναφέρεται  στην  εν  λόγω πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  Αίτηση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την πιστοποίηση τους και φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση τους.

Τόσο  η  αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  όσο  και  ο  φάκελος  υποψηφιότητας, υποβάλλονται  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  σε  εφαρμογή  του  ΟΠΕΚΕΠΕ.  Η  αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συμπληρώνεται on line στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ  τα  απαραίτητα  αρχεία  που  τη  συνοδεύουν  θα  επισυνάπτονται  στην  εν  λόγω εφαρμογή.  Επιπρόσθετα  της  αίτησης  και  του  φακέλου  υποψηφιότητας,  το  υποψήφιο ΚΥΔ συμπληρώνει υποχρεωτικά σχετική check-list πληρότητας του φακέλου, χωρίς την  συμπλήρωση  της  οποίας  οι  φάκελοι  δε  θα  γίνονται  δεκτοί  και  το  ΚΥΔ  θα απορρίπτεται  από  την  διαδικασία  πιστοποίησης.  Τα  ΚΥΔ  έχουν  το  δικαίωμα  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μία μόνο Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ένα φάκελο υποψηφιότητας ο καθένας, για την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η έδρα τους και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Επί  ποινής  αποκλεισμού  ο  φάκελος  υποψηφιότητας  υποχρεωτικά  αποτελείται  από τέσσερεις (4) ενότητες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα V.

3.3.2.  Δεύτερο  Στάδιο  Αξιολόγησης  Αίτησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την Πιστοποίηση νέων ΚΥΔ

Τα  ΚΥΔ  που  θα  ικανοποιήσουν  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  του  πρώτου  σταδίου,  θα κριθούν σε δεύτερο καταληκτικό στάδιο στα κάτωθι:

 1. Επιτυχής  παρακολούθηση  σεμιναρίου,  η  οποία  θα  πιστοποιηθεί  με  σχετική εξέταση του υπεύθυνου έργου ή του αναπληρωτή του Υποψήφιου ΚΥΔ, που θα αφορά στην υποβολή της αίτησης και στη Κ.Α.Π. και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε χρόνο που θα οριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή όπως άλλως υποδείξει . Το σεμινάριο για τα ΚΥΔ θα αφορά:
 • Την εισαγωγή, τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Την  τροποποίηση  και  την  εκ  νέου  αποστολή  της  αίτησης  στον  ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες αποσφαλμάτωσης που θα πρέπει να ακολουθούν.
 • Την ενημέρωση για βασικά θέματα της ΚΑΠ, προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώνουν και βοηθούν τους παραγωγούς πελάτες τους.

Η  επιτυχής  παρακολούθηση  του  σεμιναρίου  θα  πιστοποιείται  μέσω  της  επιτυχούς υποβολής  μιας  αίτησης  παραγωγού  και  των  διορθώσεων  που  θα  ζητηθούν  κατά  τη διάρκεια  της  εξέτασης,  καθώς  και  της  εξέτασης  με  ερωτήσεις-απαντήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω σε θέματα υποβολής της αίτησης και της ΚΑΠ.

 1. Τα  λοιπά  δικαιολογητικά  /  έντυπα  της  παραγράφου    3.1.  που  αφορά  στα Υφιστάμενα πιστοποιημένα ΚΥΔ 2014-2020.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.